Romans na weekend – P.S. Wciąż cię kocham. O Chłopcach. Tom 2

Autorka Jenny Han w 2014 roku wydała książkę „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Szybko zyskała tytuł bestellera i podbiła serca nastoletnich czytelniczek. „Ps. Wciąż cię kocham. Chłopcy. Tom 2” jest kontynuacją i jednocześnie nowa historią. Co buduje prawdziwą miłość? Czy jest tam może miejsce na zazdrość, wątpliwości, braki w zaufaniu? Zazdrość Lary jest silniejsza niż deklaracje Petera, że czas, który spędza z Genevieve jest wyłącznie relacją przyjacielską. Czy dylematy z tym związane znikną, kiedy John Ambrose wkroczy w życie Laury z nowymi wyznaniami, uczuciowością i marzeniem o związku? Wzajemne zainteresowania i niejasności skłaniają wszystkich czterech bohaterów do zagrania w grę pamiętaną z dzieciństwa. Niespodziewany przebieg zabawy otwiera nowe perspektywy w każdej z relacji.

O czym jest książka P.S. Wciąż Cię kocham. Chłopcy. Tom 2

Osoby, które nie przeczytały pierwszego tomu, mogą spokojnie zacząć od drugiego. Książka nie wymaga dokładnej znajomości pierwszej części fabuły, ale wciąga w swoją historię, tworząc odrębną jakość. Lara – jako emocjonalna i bardzo kochliwa dziewczyna – pisała listy do kilku chłopców, którzy wzbudzili jej zainteresowanie. Nic nie zapowiadało jednak, by odwzajemnili uczucia. Chociaż starała się ukryć swoje zapiski, trafiły do adresatów. „Ps.Wciąż cię kocham. Chłopcy. Tom 2” to opowieść o problematyce młodzieńczych zalotów, pragnień i miłosnych uniesień.

 

P.S. Wciąż cię kocham. O Chłopcach. Tom 2 Jenny Han

Kim jest Jenny Han?

Urodzona w 1980 roku jest autorką powieści dla kobiet. W swoich tekstach stawia na subtelność, oddając głos wrażliwości i akcentowaniu jej roli w życiu dojrzewających dziewcząt. „Ps. Wciąż cię kocham. Chłopcy. Tom 2” mogą stać się inspiracją dla młodych ludzi, którzy szukają dobrej literatury, dzięki której będą mogli utożsamić się z bohaterami oraz ich sytuacją. Lektura jest uniwersalna, pokazuje naturalne mechanizmy zachodzące między ludźmi – również w dorosłym życiu. Dynamika akcji i realizm prowadzenia postaci powodują, że po odbiorze książki można zastanowić się nad swoim życie, zadać właściwe pytania, odnaleźć wskazówki zachowań i rozwiązywania damsko-męskich spraw.

Dla nastolatek – czy tylko?

„Ps. Wciąż cię kocham. Chłopcy. Tom 2” jest propozycją nie tylko dla nastolatków, ale też rodziców nastolatków. Chociaż każdy dorosły człowiek powinien pamiętać swój etap dojrzewania, zmieniają się konteksty, czasy i realia. Podczas czytania książki Jenny Han można bardziej poznać świat i wnętrze swoich dzieci, dla których ponadczasowe wartości nie są, wbrew pozorom, nieinteresujące. Przeciwnie – stanowią ważny punkt przeżywania swojej codzienności i tworzenia planów na przyszłość.

 

Kryminał na weekend – „Czer­wień kości” od Ann Cle­eves

O czym jest „Czer­wień kości” od Cle­eves

Czerwień kości” autor­stwa Ann Cle­eves to opowieść o dwóch młodych Angielkach, które przy­jechały prze­pro­wa­dzić wyko­pa­li­ska w maleń­kiej zagro­dzie star­szej kobiety o imie­niu Mimy. Pod­czas jed­nego z wyko­pa­lisk dziew­czyny znaj­dują kości, które ich zda­niem mogą pocho­dzić z zamierz­ch­łej prze­szło­ści, ale dziew­czyny nie są pewne czy na pewno są to ludzkie kości. Parę dni póź­niej ginie star­sza pani, u któ­rej dziewczyny pro­wa­dziły wyko­pa­li­ska. Przy­pad­kowo została postrzelona pod­czas odby­wa­jących się polo­wań na kró­lik. Po jakimś cza­sie jedna z dziew­czyn, która pro­wa­dziła wyko­pa­li­ska popeł­nia samo­bój­stwo – tu się nasuwa pyta­nie jaki był powód samo­bój­stwa dziewczyny? Naj­le­pszy detek­tyw w wio­sce Jimmy Perez jest w stu pro­cen­tach prze­ko­nany, że śmierć dwóch kobiet ma dru­gie dno.

Kryminał, który wciąga – nie tylko w weekend!

Męczy go pyta­nie komu mogło zale­żeć na  śmierci dziewczyn i czy kości, które zna­la­zły dziew­czyny były naprawdę powią­zane z mrocz­nymi wyda­rze­niami? Z upły­wem czasu poja­wiają się przedawnione żale. Detek­tyw odkrywa, że z pozoru dobro­duszni oraz mili miesz­kańcy mogą skry­wać tak bar­dzo bru­talne sekrety. Ta jakże wciągająca fabuła książki pozwala zapo­mnieć na chwilę o ota­cza­ją­cym świe­cie. Fani, którzy lubią mroczny, wręcz prze­ra­ża­ją­cy kli­ma­t, z całą pew­no­ścią będą zadowoleni z klimatu książki  „Czer­wień kości”.

Ann Cle­eves jest jedną z naj­wy­żej cenio­nych auto­rek lite­rac­kich kry­mi­na­łów z Wiel­kiej Bry­tanii. Jej kry­mi­nały zostały wydane na całym świe­cie w 23 kra­jach. Tak świet­nie i kli­ma­tycz­nie pisała powie­ści, które odsła­niają sekrety zamknię­tej spo­łecz­no­ści i każde postacie były tak zna­ko­mi­cie spor­tre­to­wane, że aż stało się to odrębna zagadka psy­cho­lo­giczną. Pierw­sze powie­ści, które powstały z jej autor­stwa są to m.in. ,,Ukryta głę­bia”, ,,Droga przez kłam­stwa”, ,,Stłu­mione głosy”.

 

tania ksiazka Ann Cle­eves

Więk­szość z nich w 2011 roku stało się pod­stawą sce­na­riu­szy do nakrę­ce­nia serialu tele­wi­zyj­nego, a na początku 2014 roku Ann Cle­eves opu­bli­ko­wała kolejną już piątą powieść ze swo­jego cyklu. ,,VERA” jest to powieść oraz film o bar­dzo okrop­nym i smut­nym nastroju, w któ­rych boha­te­rzy musieli sobie pora­dzić z pustką i samot­no­ścią w związku ze skom­pli­ko­waną sytu­acją. Czytelnicy, któ­rzy szu­kają nie tylko kry­mi­nal­nej zagadki, ale także cie­ka­wej, ży­cio­wej, bar­dzo poru­sza­jącej reflek­sji nad stra­pio­nym losem ludz­kim oraz nad naturą rów­nież powinni sięgnąć po powie­ści Ann Cle­eves. Po osiągnięciu bar­dzo dużego suk­cesu serialu nagra­nego na pod­sta­wie ,,VERA” w 2013 roku tele­wi­zja w Wiel­kiej Bry­tanii na pod­sta­wie naj­po­pu­lar­niej­szego cyklu kry­mi­na­łów pisarki roz­po­częto powieść pt. “Czerń kruka” , która została wybrana naj­le­pszą powie­ścią kry­mi­nalną w Wiel­kiej Bry­tanii. Pierw­szą część tej powie­ści obej­rzało 12 milio­nów osób w Wiel­kiej Bry­tanii, z czego autorka była bar­dzo zado­wo­lona. Jak widać, nie tylko „Czer­wień kości” jest światowym sukcesem.