Kryminał na weekend – „Czer­wień kości” od Ann Cle­eves

O czym jest „Czer­wień kości” od Cle­eves

Czerwień kości” autor­stwa Ann Cle­eves to opowieść o dwóch młodych Angielkach, które przy­jechały prze­pro­wa­dzić wyko­pa­li­ska w maleń­kiej zagro­dzie star­szej kobiety o imie­niu Mimy. Pod­czas jed­nego z wyko­pa­lisk dziew­czyny znaj­dują kości, które ich zda­niem mogą pocho­dzić z zamierz­ch­łej prze­szło­ści, ale dziew­czyny nie są pewne czy na pewno są to ludzkie kości. Parę dni póź­niej ginie star­sza pani, u któ­rej dziewczyny pro­wa­dziły wyko­pa­li­ska. Przy­pad­kowo została postrzelona pod­czas odby­wa­jących się polo­wań na kró­lik. Po jakimś cza­sie jedna z dziew­czyn, która pro­wa­dziła wyko­pa­li­ska popeł­nia samo­bój­stwo – tu się nasuwa pyta­nie jaki był powód samo­bój­stwa dziewczyny? Naj­le­pszy detek­tyw w wio­sce Jimmy Perez jest w stu pro­cen­tach prze­ko­nany, że śmierć dwóch kobiet ma dru­gie dno.

Kryminał, który wciąga – nie tylko w weekend!

Męczy go pyta­nie komu mogło zale­żeć na  śmierci dziewczyn i czy kości, które zna­la­zły dziew­czyny były naprawdę powią­zane z mrocz­nymi wyda­rze­niami? Z upły­wem czasu poja­wiają się przedawnione żale. Detek­tyw odkrywa, że z pozoru dobro­duszni oraz mili miesz­kańcy mogą skry­wać tak bar­dzo bru­talne sekrety. Ta jakże wciągająca fabuła książki pozwala zapo­mnieć na chwilę o ota­cza­ją­cym świe­cie. Fani, którzy lubią mroczny, wręcz prze­ra­ża­ją­cy kli­ma­t, z całą pew­no­ścią będą zadowoleni z klimatu książki  „Czer­wień kości”.

Ann Cle­eves jest jedną z naj­wy­żej cenio­nych auto­rek lite­rac­kich kry­mi­na­łów z Wiel­kiej Bry­tanii. Jej kry­mi­nały zostały wydane na całym świe­cie w 23 kra­jach. Tak świet­nie i kli­ma­tycz­nie pisała powie­ści, które odsła­niają sekrety zamknię­tej spo­łecz­no­ści i każde postacie były tak zna­ko­mi­cie spor­tre­to­wane, że aż stało się to odrębna zagadka psy­cho­lo­giczną. Pierw­sze powie­ści, które powstały z jej autor­stwa są to m.in. ,,Ukryta głę­bia”, ,,Droga przez kłam­stwa”, ,,Stłu­mione głosy”.

 

tania ksiazka Ann Cle­eves

Więk­szość z nich w 2011 roku stało się pod­stawą sce­na­riu­szy do nakrę­ce­nia serialu tele­wi­zyj­nego, a na początku 2014 roku Ann Cle­eves opu­bli­ko­wała kolejną już piątą powieść ze swo­jego cyklu. ,,VERA” jest to powieść oraz film o bar­dzo okrop­nym i smut­nym nastroju, w któ­rych boha­te­rzy musieli sobie pora­dzić z pustką i samot­no­ścią w związku ze skom­pli­ko­waną sytu­acją. Czytelnicy, któ­rzy szu­kają nie tylko kry­mi­nal­nej zagadki, ale także cie­ka­wej, ży­cio­wej, bar­dzo poru­sza­jącej reflek­sji nad stra­pio­nym losem ludz­kim oraz nad naturą rów­nież powinni sięgnąć po powie­ści Ann Cle­eves. Po osiągnięciu bar­dzo dużego suk­cesu serialu nagra­nego na pod­sta­wie ,,VERA” w 2013 roku tele­wi­zja w Wiel­kiej Bry­tanii na pod­sta­wie naj­po­pu­lar­niej­szego cyklu kry­mi­na­łów pisarki roz­po­częto powieść pt. “Czerń kruka” , która została wybrana naj­le­pszą powie­ścią kry­mi­nalną w Wiel­kiej Bry­tanii. Pierw­szą część tej powie­ści obej­rzało 12 milio­nów osób w Wiel­kiej Bry­tanii, z czego autorka była bar­dzo zado­wo­lona. Jak widać, nie tylko „Czer­wień kości” jest światowym sukcesem.